سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : مدل قلب با آئورت
1396-11-2 بهروز نصیری
مولاژ فوق شامل تمام جزئیات قلب برای آموزش و مراکز آموزشی می باشد. این جزئیات شامل آئورت و دریچه میترال و همچنین عروق اصلی و فرعی قلب، بطن و دهلیز مشخص و ... در سطوح آموزشی مبتدی تا فوق تخصصی

--