سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : مجرای گوش
1396-9-21 بهروز نصیری

--

1396-9-21 بهروز نصیری
مدل و مولاژ گوش بزرگ دارای 58 پوزیشن مختلف از گوش انسان با قابلیت تفکیک قسمت های مختلف گوش شامل حلزون گوش، مجرای گوش خارجی، پرده گوش، پرده صماخ و استخوانچه شنوایی با 4 برابر اندازه طبیعی نمونه

--