سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : آلوئل
1397-3-28 بهروز نصیری
مولاژ برونشیت نشان دهنده درخت نایژه با جزئیات کامل میباشد. این مولاژ شاخه شدن نای به قسمتهای بعدی که نایچه میباشد و سپس تقسیم بندی نایچه به نایژه و نهایتا آلوئل و لوبولها را غضروفهای احاطه

--