سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : پروفیل گالوانیزه و کلیک
1399-4-30 پارس آهن تاب
تولید و فروش انواع پروفیل گالوانیزه زیر سازی نمای سمنت برد طرح چوب و نمای خشک میباشد.تولید به صورت انبوه و مطابق استاندارد میباشد. M80 V80 V110 (در ضخامت 0.7mm) A60 ( در ضخامت 0.5mm) تولید انواع

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
شرکت پارس آهن تاب تولید و فروش انواع پروفیل گالوانیزه برای زیرسازی نمای سمنت برد طرح چوب و نمای خشک میباشد. تولید به صورت انبوه و مطابق استاندار میباشد تایل های آلومینیومی سازه نمایان

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
تولید و فروش پروفیل گالوانیزه A60 V80 M80 M110 برای زیرسازی نمای سمنت برد طرح چوب و نمای خشک می باشد. تولید به صورت انبوه و مطابق استاندارد میباشد. تایل های آلومینیومی سازه سازه نمایان و مخفی

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
تولید و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه M80 V80 A60 M100 برای زیرسازی نمای سمنت برد طرح چوب و نمای خشک است تایل های آلومینیومی سازه نمایان و سازه مخفی در طرح ها و رنگ های سفارشی تولید سازه

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
شرکت پارس آهن تاب تولیدکننده و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه A60 V80 M80 M110 برای زیرسازی نمای سمنت برد طرح چوب و نمای خشک است. تولید به صورت انبوه و مطابق با استاندارد است. تولید سازه کلیک

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
تولیدکننده و فروشنده انواع پروفیل گالوانیزه A60 V80 M80 M110 برای زیرسازی نمای سمنت برد طرح چوب و نماهای خشک تولید به صورت انبوه و مطابق استاندارد تایل های آلومینیوم سازه نمایان و سازه مخفی

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
شرکت پارس آهن تاب تولید و فروش انواع پروفیل گالوانیزه A60. V60. M80. M110 برای زیر سازی نمای سمنت بردطرح چوب و نمای خشک است پروفیل M V در ضخامت 0/7mm پروفیل A در ضخامت 0/5mm تولید به صورت انبوه و مطابق

--

1399-4-30 پارس آهن تاب
تولید و فروش پروفیل گالوانیزه برای زسر سازی نمای سمنت برد و طرح چوب و نمای خشک میباشد. تولید به صورت انبوه و مطابق استاندارد تولید M و v و A و تولید انواع پروفیل گالوانیزه جهت ساخت و

--

1399-4-24 پارس آهن تاب
تولید و فروش پروفیل گالوانیزه زیرسازی نمای سمنت برد طرح چوب و نمای خشک میباشد. v80 m80 m110 (در ضخامت 0.7mm) a60 ( در ضخامت 0.5mm) تولید به صورت انبوه و مطابق با استاندارد میباشد تولید انواع پروفیل

--