سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : معاینه پستان
1397-3-30 بهروز نصیری
تشخیص بالینی سرطان پستان به تشخیص پاتولوژیکی و تشخیص مبتنی بر نتایج مطالعات میکروسکوپیک سلولی و بافتی که مبنای طبقه بندی پاتولوژیکی سرطان پستان است اطلاق می شود. در بعضی از مناطق دنیا تشخیص

--