سایت آگهی رایگان درج آگهی لینک دار رایگان ثبت آگهی لینکدار رایگان

   : مجهزبه دریچه یک طرفه جهت جلوگیری ازخروجدان
1398-9-12 محمدخراسانی
درآسیاب چکشی ساخت ما،نیروی موتورتوسط پولی وتسمه چکش ها منتقل می شود.واین مسئله مانع ازایجادفشارمستقیم برروی موتورشده وامکان تغییر سرعت گردش چکش هارادرشرایط خاص به مشتری می دهد.مجهزبه

--